Offerte aanvragen
Gratis professioneel advies
Snelle service & hoge kwaliteit

5000+ succesvolle projecten

Montage op korte termijn
Algemene voorwaarden behorende bij onderhoudscontract 

Artikel 1 Algemeen

Deze overeenkomst geldt voor de duur van 1, 3 of 5 jaar ingaande per contractdatum, het onderhoudscontract wordt vervolgens steeds stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. Tenzij de overeenkomst tussentijds wordt beeindigd op grond van artikel 13.

Wanneer deze overeenkomst wordt aangevraagd voor apparatuur waarop nog garantie van toepassing is en die door de Uitvoerder in bedrijf is gesteld, kan de overeenkomst direct ingaan bij de oplevering van de apparatuur, zoals omschreven in de in artikel 9 vermelde algemene voorwaarden, die deel uitmaken van de overeenkomst met betrekking tot de levering van de apparatuur. In alle gevallen gaat de overeenkomst in nadat de apparatuur is gecontroleerd en zonodig voor rekening van de Opdrachtgever is hersteld. 

Artikel 2 Werkzaamheden en tarieven

De Uitvoerder neemt op zich aan de op blz. 4 gespecificeerde apparatuur (hierna afzonderlijk te noemen de Apparatuur), de in hoofdstuk 2 vermelde onderhouds- en herstelwerkzaamheden (punten 1 en 2), te verrichten (hierna te noemen “Werkzaamheden).
De Opdrachtgever zal de Uitvoerder voor het verrichten van de Werkzaamheden de in hoofdstuk 3 aangegeven vergoedingen betalen (totaal tarief).
De in hoofdstuk 3 vermelde vergoedingen zijn gebaseerd op het ten tijde van het ondertekenen van Overeenkomst geldende peil van:
a. salarissen en sociale lasten
b. de kosten van materialen.
Ingeval van wijziging van één of meer van deze kostenfactoren is de Uitvoerder gerechtigd zijn tarieven voor de toekomst aan te passen voor:
ad a. conform VNI-index.
ad b. conform materiaalprijsstijgingen.
De Uitvoerder is gehouden de prijswijziging ten laatste 1 maand voor de aanvang van het nieuwe contractjaar schriftelijk mede te delen.
De kosten van reparaties aan en het vangen van onderdelen van de Apparatuur zullen, in zo verre zij geen deel uitmaken van de Overeenkomst , apart in rekening worden gebracht tegen de op het moment van reparatie en/of vervanging geldende tarieven en prijscourant(en). De vervangen onderdelen worden eigendom van de Uitvoerder.
Het repareren waar nodig en het vervangen van onderdelen, welke zijn genoemd in artikel 2 lid van de Overeenkomst , zal uitsluitend met toestemming van de Opdrachtgever kunnen worden uitgevoerd, tenzij voor verbruiksmateriaal in hoofdstuk 1.6 anders is overeengekomen.

Artikel 3 Wijziging aan de apparatuur

De Uitvoerder zal, indien zij zulks noodzakelijk acht, overgaan tot het aanbrengen van technische wijzigingen aan de apparatuur, in nauw overleg met en in opdracht van de Opdrachtgever.

Artikel 4 Hulp bij uitvoering

De Opdrachtgever draagt zorg dat degenen die namens de Uitvoerder onderhouds- en/of herstelwerkzaamheden aan de Apparatuur uitvoeren, de Apparatuur in en buiten werking kunnen stellen, teneinde het noodzakelijke onderhoud, reparaties, eventuele modificaties en beproevingen te kunnen uitvoeren.

Artikel 5 Condities

De Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen, dat de wijze waarop de Apparatuur is toegepast en is geinstalleerd, blijft voldoen aan de terzake gegeven specificaties en voorwaarden.
De Opdrachtgever verplicht zich de Apparatuur bereikbaar te houden voor onderhoud als omschreven in hoofdstuk 2 punten 1 en 2 van deze Overeenkomst. Extra kosten t.g.v. het niet bereikbaar zijn van de Apparatuur vallen buiten de Overeenkomst en zullen separaat in rekening gebracht worden.
De Opdrachtgever verplicht zich om de gebruikers op de hoogte te stellen van het tijdstip van onderhoud, dat door de Uitvoerder is bepaald. Indien dit tijdstip niet gelegen komt, dient de Opdrachtgever dit tenminste drie werkdagen voor aanvang van de Werkzaamheden te melden en een nieuwe afspraak te maken op een door de Uitvoerder te kiezen datum. Indien de woning, het bedrijfspand of het terrein niet toegankelijk zijn, ondanks de gemaakte afspraak, worden voorrijkosten per geval in rekening gebracht.
De Opdrachtgever staat er jegens de Uitvoerder voor dat in gedurende de looptijd van het contract de werking van de Apparatuur niet wordt beinvloed door:
achterstallig onderhoud aan de opstallen;
gebreken in de opstallen;
beschadiging van de Apparatuur;
verandering in en aan de opstallen.
Alle kosten die voortvloeien uit gebreken en slijtage, die niet te wijten zijn aan het normale gebruik van de Apparatuur, zijn voor rekening van de Opdrachtgever en zullen separaat in rekening gebracht worden.

Artikel 6 Verplichtingen gebruiker

Indien de Opdrachtgever niet de gebruiker van de Apparatuur is, staat de Opdrachtgever er voor in dat de gebruiker de nodige medewerking verleent ter nakoming van de in artikelen 4 en 5 opgenomen verplichtingen.

Artikel 7 Bijkomende diensten

Werkzaamheden, welke het gevolg zijn van of veroorzaakt worden door het niet opvolgen van een advies van de Uitvoerder, onoordeelkundig gebruik, bedieningsfouten, zonder goedkeuring van de Uitvoerder aanbrengen van wijzigingen in de Apparatuur of daarop aansluiten van andere apparatuur, vermeende storingen, fouten in de spanningsvoorziening, brand, inductie, blikseminslag, statische elektriciteit, dan wel enige andere oorzaak waarop de Uitvoerder redelijkerwijs geen invloed heeft kunnen uitoefenen, zullen aan Opdrachtgever in rekening gebracht worden volgens de dan geldende tarieven.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

Uitvoerder is niet aansprakelijk voor enige schade die verband houdt met de uitvoering van de Overeenkomst of het gebruik of functioneren van de Apparatuur of een onderdeel daarvan, met uitzondering van schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van werknemers van de Uitvoerder of van personen die zij inschakelt bij de uitvoering van de Overeenkomst.
Voorzover in rechte enige aansprakelijkheid van de Uitvoerder wordt vastgesteld, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 50.000,00 per gebeurtenis, zijnde het bedrag waartoe de Uitvoerder zich in redelijkheid voor deze aansprakelijkheid heeft kunnen verzekeren.

Artikel 9 Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid, maken de op de Apparatuur toepasselijke verkoop- en leveringsvoorwaarden deel uit van de Overeenkomst.
Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, geldt het bepaalde in de Overeenkomst.
Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 10 Algemeen

Behoudens schriftelijke toestemming van de wederpartij zijn de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst niet overdraagbaar.
Bepalingen die afwijkingen van of aanvullingen op de Overeenkomst bevatten, zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.
Alle op grond van de Overeenkomst aan Opdrachtgever toekomende rechten vervallen indien door onbevoegde derden reparaties aan het Systeem zijn verricht dan wel afstellingen zijn gewijzigd.

Artikel 11 Toepasselijk recht; geschillen

De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst en daaruit voortvloeiende overeenkomsten, zullen worden beslecht door de burgelijke rechter.

Artikel 12 Betaling

Betaling zal plaatsvinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Facturering vindt plaats na uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 13 Beeindiging

Een Onderhoudscontract gaat in op het tijdstip dat tussen het Bedrijf en de Klant is overeengekomen en geldt voor een periode van één, drie of vijf jaar. Het Onderhoudscontract wordt vervolgens steeds stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd en is dan maandelijks opzegbaar, tenzij het contract met inachtneming van het hierna volgende is opgezegd

1.Het contract kan door de Klant schriftelijk worden opgezegd overeenkomstig de wijze waarop de overeenkomst is afgesloten en de Klant een opzegtermijn van 12 kalendermaanden in acht neemt of een afkoopsom van 12 x de maandkosten.
2.  In geval de Klant verhuist vervalt het contract automatisch op de dag van verhuizing, mits de verhuizing tijdig en schriftelijk is gemeld aan het Bedrijf.
3. Het Bedrijf is te allen tijde gerechtigd het Abonnement tussentijds te beëindigen indien de Klant toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen.
4. Indien de klant komt te overlijden vervalt het contract automatisch op de dag van kennisgeving van overlijden aan het bedrijf.
5.  De Klant is te allen tijde gerechtigd het Abonnement tussentijds te beëindigen indien het Bedrijf aantoonbaar en toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen zonder dat er sprake is van overmacht.

Indien de Opdrachtgever of de installateur voorlopig dan wel definitief surséance van betaling verkrijgt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk staakt, crediteuren een buitenrechtelijk akkoord aanbiedt, of zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij (de) rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde overdraagt, en als gevolg daarvan betrokken partij niet langer in staat is aan haar verplichtingen op grond van deze overeenkomst te voldoen, heeft de wederpartij het recht zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, één en ander onverminderd al haar rechten waaronder met name het recht nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

Indien Opdrachtgever of de Uitvoerder gedurende een periode van tenminste dertig dagen, nadat hij door de wederpartij daartoe schriftelijk is gesommeerd, nalaat aan enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst te voldoen, heeft de wederpartij het recht zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de betreffende Overeenkomst op te schorten, dan wel de betreffende Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, één en ander onverminderd al haar overige rechten waaronder met name het recht nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Kennisgevingen

Elke krachtens de Overeenkomst vereiste kennisgeving aan de wederpartij dient schriftelijk te geschieden en dient gezonden te worden aan het adres vermeld op de eerste bladzijde van de Overeenkomst , tenzij de wederpartij schriftelijk van een adreswijziging op de hoogte is gesteld. Kennisgevingen verstuurd per aangetekende brief zullen geacht worden ontvangen te zijn uiterlijk op de derde werkdag na datum van verzending.

 

 

Serviceovereenkomst voorwaarden 

Graag informeren wij u over de mogelijkheden van ons servicecontract voor uw airconditioning. Een onderhoudscontract biedt u de zekerheid dat de airconditioning goed blijft functioneren. Alle essentiele onderdelen, electronica en componenten worden door ons jaarlijks gecontroleerd. Hierdoor heeft u de zekerheid dat uw installatie langer meegaat en blijft doen waarvoor u hem heeft aangeschaft. Hieronder kunt u lezen welke werkzaamheden en op welke wijze deze door ons worden uitgevoerd.

Uitvoering werkzaamheden

1.1 Preventief onderhoud:

Het voorgeschreven preventief onderhoud omvat:

Binnen:

 • Algehele controle van de werking van de airconditioning.
 • Controle van de werking van de temperatuurregeling.
 • Controle van de functies op het bedieningspaneel.
 • Controle lekdichtheid (indien van toepassing).
 • Meten tijdens bedrijf van luchtaanzuig- en uitblaastemperaturen.
 • Controle van de condenswaterafvoer.
 • Controle van de elektrische bedrading.

Buiten:

 • Het reinigen van de condensor.
 • Controle van de omkasting.
 • Controle van de elektrische bedrading.
 • Controle lekdichtheid (indien van toepassing).

Algemeen:

 • Visuele inspectie van de koelleidingen en isolatie op knikken en beschadigingen.
 • Controle van de installatie op koudemiddellekkage.
 • Meten van de koudemiddeldruk tijdens bedrijf aan de zuig- en perszijde van het systeem.
 • Controle van de condensordrukregeling (indien aanwezig).
 • Rapportage volgens de CFK-regelgeving.

1.2 Herstelwerkzaamheden (correctief onderhoud):

Gedurende de looptijd van het contract zal de “uitvoerder” ervoor zorgen dat na melding door opdrachtgever van een storing aan apparatuur of een onderdeel daarvan binnen 7 dagen een servicetechnicus bij het opstellingsadres aanwezig zal zijn teneinde de storing te verhelpen.
Voorrijkosten en arbeidskosten van storingsbezoeken welke voortkomen uit calamiteiten zoals omschreven in artikel 7 van de algemene voorwaarden worden altijd in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
Correctieve werkzaamheden zullen in overleg met opdrachtgever worden uitgevoerd, indien mogelijk direct. De noodzakelijke arbeidstijd, onderdelen en voorrijkosten zijn niet in deze overeenkomst inbegrepen en zullen derhalve aan de opdrachtgever worden berekend. Zowel op de onderdelen, arbeidstijd en voorrijkosten wordt een korting van 10% verrekend volgens de dan geldende tarieven.

1.3 Tijdstip uitvoering van preventief onderhoud:

Preventief onderhoud wordt uitgevoerd:

 • Eenmaal per jaar mits anders overeengekomen.
 • 12 maanden na laatste preventief onderhoud met een tolerantie van 3 maanden.
 • Onderhoud zal in de maanden oktober tot februari worden uitgevoerd.

1.4 Werktijden:

De onderhoudswerkzaamheden zullen, met uitzondering van erkende feestdagen, plaatsvinden van maandag tot en met donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.
De planning van de onderhoudswerkzaamheden gaat in overleg met de “opdrachtgever”.

1.5 Rapportage:

Van elk bezoek ten behoeve van onderhouds- en /of herstelwerkzaamheden zal de ” uitvoerder ” digitaal rapporteren aan de door de ” opdrachtgever ” daartoe aangewezen contactpersoon.
Deze rapportage zal voldoen aan de door overheid gestelde CFK-regeling.
De “opdrachtgever” zorgt ervoor dat alle relevante gegevens bij de installatie aanwezig zijn.

1.6 Klein- of verbruiksmateriaal:

Om emissie van koudemiddel te voorkomen kan binnen deze overeenkomst tijdens onderhouds- en/of herstelwerkzaamheden, zonder dat vooraf toestemming is gegeven door de “opdrachtgever”, (klein) materiaal worden verbruikt tot een maximum van € 45,00 per bezoek voor rekening van de “opdrachtgever”.

1.7 Betaling:

De facturering van het onderhoudscontract of van het eerste preventief onderhoud, binnen overeenkomst, zal na uitvoering plaatsvinden. Vervolgens is de facturering telkens in januari van elk opvolgend kalenderjaar of maandelijks in het begin van de maand.
De verbruikte materialen t.b.v. preventief onderhoud, die niet binnen de overeenkomst vallen, worden na uitvoering gefactureerd. 

1.8 Garantie en aansprakelijkheid:

Op alle vervangende onderdelen geldt een garantie van één jaar (niet op arbeidsuren en voorrijkosten).
Wanneer er binnen een termijn van 7 dagen na de uitvoering van de preventieve onderhoudsbeurt(en), niet de extra lekdetectie, storingen optreden, waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat ze het gevolg zijn van fouten of onvolkomenheden met betrekking tot de preventieve werkzaamheden, dan zullen geen voorrijkosten en arbeidskosten in rekening worden gebracht.

1.9 Aanvullende bepalingen:

Alle correctieve en preventieve onderhoudswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd door STEK gediplomeerde C.F.K. technici, overeenkomstig het besluit ozonlaag aantastende stoffen d.d. 01/01/1993. STEK-erkenningsnummer.

Het aanpassen van de op blad 5 gespecificeerde installaties aan de in de milieuwetgeving vastgestelde normen valt buiten het bestek van deze overeenkomst.Een korting van 10% wordt verleend op alle koeltechnische materialen, die worden gebruikt t.b.v. die installaties waarvoor de onderhoudsovereenkomst geldt.