Offerte aanvragen
Gratis professioneel advies
Snelle service & hoge kwaliteit

5000+ succesvolle projecten

Montage op korte termijn

Serviceovereenkomst voorwaarden 2021

Graag informeren wij u over de mogelijkheden van ons servicecontract voor uw airconditioning. Een onderhoudscontract biedt u de zekerheid dat de airconditioning goed blijft functioneren. Alle essentiele onderdelen, electronica en componenten worden door ons jaarlijks gecontroleerd. Hierdoor heeft u de zekerheid dat uw installatie langer meegaat en blijft doen waarvoor u hem heeft aangeschaft. Hieronder kunt u lezen welke werkzaamheden en op welke wijze deze door ons worden uitgevoerd.

Uitvoering werkzaamheden

1.1 Preventief onderhoud:

Het voorgeschreven preventief onderhoud omvat:

Binnen:

 • Algehele controle van de werking van de airconditioning.
 • Controle van de werking van de temperatuurregeling.
 • Controle van de functies op het bedieningspaneel.
 • Controle lekdichtheid (indien van toepassing).
 • Meten tijdens bedrijf van luchtaanzuig- en uitblaastemperaturen.
 • Controle van de condenswaterafvoer.
 • Controle van de elektrische bedrading.

Buiten:

 • Het reinigen van de condensor.
 • Controle van de omkasting.
 • Controle van de elektrische bedrading.
 • Controle lekdichtheid (indien van toepassing).

Algemeen:

 • Visuele inspectie van de koelleidingen en isolatie op knikken en beschadigingen.
 • Controle van de installatie op koudemiddellekkage.
 • Meten van de koudemiddeldruk tijdens bedrijf aan de zuig- en perszijde van het systeem.
 • Controle van de condensordrukregeling (indien aanwezig).
 • Rapportage volgens de CFK-regelgeving.

1.2 Herstelwerkzaamheden (correctief onderhoud):

Gedurende de looptijd van het contract zal de “uitvoerder” ervoor zorgen dat na melding door opdrachtgever van een storing aan apparatuur of een onderdeel daarvan binnen 7 dagen een servicetechnicus bij het opstellingsadres aanwezig zal zijn teneinde de storing te verhelpen.
Voorrijkosten en arbeidskosten van storingsbezoeken welke voortkomen uit calamiteiten zoals omschreven in artikel 7 van de algemene voorwaarden worden altijd in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
Correctieve werkzaamheden zullen in overleg met opdrachtgever worden uitgevoerd, indien mogelijk direct. De noodzakelijke arbeidstijd, onderdelen en voorrijkosten zijn niet in deze overeenkomst inbegrepen en zullen derhalve aan de opdrachtgever worden berekend. Zowel op de onderdelen, arbeidstijd en voorrijkosten wordt een korting van 10% verrekend volgens de dan geldende tarieven.

1.3 Tijdstip uitvoering van preventief onderhoud:

Preventief onderhoud wordt uitgevoerd:

 • Eenmaal per jaar mits anders overeengekomen.
 • 12 maanden na laatste preventief onderhoud met een tolerantie van 3 maanden.
 • Onderhoud zal in de maanden oktober tot februari worden uitgevoerd.

1.4 Werktijden:

De onderhoudswerkzaamheden zullen, met uitzondering van erkende feestdagen, plaatsvinden van maandag tot en met donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.
De planning van de onderhoudswerkzaamheden gaat in overleg met de “opdrachtgever”.

1.5 Rapportage:

Van elk bezoek ten behoeve van onderhouds- en /of herstelwerkzaamheden zal de ” uitvoerder ” digitaal rapporteren aan de door de ” opdrachtgever ” daartoe aangewezen contactpersoon.
Deze rapportage zal voldoen aan de door overheid gestelde CFK-regeling.
De “opdrachtgever” zorgt ervoor dat alle relevante gegevens bij de installatie aanwezig zijn.

1.6 Klein- of verbruiksmateriaal:

Om emissie van koudemiddel te voorkomen kan binnen deze overeenkomst tijdens onderhouds- en/of herstelwerkzaamheden, zonder dat vooraf toestemming is gegeven door de “opdrachtgever”, (klein) materiaal worden verbruikt tot een maximum van € 45,00 per bezoek voor rekening van de “opdrachtgever”.

1.7 Betaling:

De facturering van het onderhoudscontract of van het eerste preventief onderhoud, binnen overeenkomst, zal na uitvoering plaatsvinden. Vervolgens is de facturering telkens in januari van elk opvolgend kalenderjaar of maandelijks in het begin van de maand.
De verbruikte materialen t.b.v. preventief onderhoud, die niet binnen de overeenkomst vallen, worden na uitvoering gefactureerd. 

1.8 Garantie en aansprakelijkheid:

Op alle vervangende onderdelen geldt een garantie van één jaar (niet op arbeidsuren en voorrijkosten).
Wanneer er binnen een termijn van 7 dagen na de uitvoering van de preventieve onderhoudsbeurt(en), niet de extra lekdetectie, storingen optreden, waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat ze het gevolg zijn van fouten of onvolkomenheden met betrekking tot de preventieve werkzaamheden, dan zullen geen voorrijkosten en arbeidskosten in rekening worden gebracht.

1.9 Aanvullende bepalingen:

Alle correctieve en preventieve onderhoudswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd door STEK gediplomeerde C.F.K. technici, overeenkomstig het besluit ozonlaag aantastende stoffen d.d. 01/01/1993. STEK-erkenningsnummer.

Het aanpassen van de op blad 5 gespecificeerde installaties aan de in de milieuwetgeving vastgestelde normen valt buiten het bestek van deze overeenkomst.Een korting van 10% wordt verleend op alle koeltechnische materialen, die worden gebruikt t.b.v. die installaties waarvoor de onderhoudsovereenkomst geldt.