Offerte aanvragen
Gratis professioneel advies
Snelle service & hoge kwaliteit

5000+ succesvolle projecten

Montage op korte termijn
Algemene voorwaarden behorende bij onderhoudscontract 

Artikel 1 Algemeen

Deze overeenkomst geldt voor de duur van 1, 3 of 5 jaar ingaande per contractdatum, tenzij de overeenkomst tussentijds wordt beeindigd op grond van artikel 13.

Wanneer deze overeenkomst wordt aangevraagd voor apparatuur waarop nog garantie van toepassing is en die door de Uitvoerder in bedrijf is gesteld, kan de overeenkomst direct ingaan bij de oplevering van de apparatuur, zoals omschreven in de in artikel 9 vermelde algemene voorwaarden, die deel uitmaken van de overeenkomst met betrekking tot de levering van de apparatuur. In alle gevallen gaat de overeenkomst in nadat de apparatuur is gecontroleerd en zonodig voor rekening van de Opdrachtgever is hersteld. 

Artikel 2 Werkzaamheden en tarieven

De Uitvoerder neemt op zich aan de op blz. 4 gespecificeerde apparatuur (hierna afzonderlijk te noemen de Apparatuur), de in hoofdstuk 2 vermelde onderhouds- en herstelwerkzaamheden (punten 1 en 2), te verrichten (hierna te noemen “Werkzaamheden).
De Opdrachtgever zal de Uitvoerder voor het verrichten van de Werkzaamheden de in hoofdstuk 3 aangegeven vergoedingen betalen (totaal tarief).
De in hoofdstuk 3 vermelde vergoedingen zijn gebaseerd op het ten tijde van het ondertekenen van Overeenkomst geldende peil van:
a. salarissen en sociale lasten
b. de kosten van materialen.
Ingeval van wijziging van één of meer van deze kostenfactoren is de Uitvoerder gerechtigd zijn tarieven voor de toekomst aan te passen voor:
ad a. conform VNI-index.
ad b. conform materiaalprijsstijgingen.
De Uitvoerder is gehouden de prijswijziging ten laatste 1 maand voor de aanvang van het nieuwe contractjaar schriftelijk mede te delen.
De kosten van reparaties aan en het vangen van onderdelen van de Apparatuur zullen, in zo verre zij geen deel uitmaken van de Overeenkomst , apart in rekening worden gebracht tegen de op het moment van reparatie en/of vervanging geldende tarieven en prijscourant(en). De vervangen onderdelen worden eigendom van de Uitvoerder.
Het repareren waar nodig en het vervangen van onderdelen, welke zijn genoemd in artikel 2 lid van de Overeenkomst , zal uitsluitend met toestemming van de Opdrachtgever kunnen worden uitgevoerd, tenzij voor verbruiksmateriaal in hoofdstuk 1.6 anders is overeengekomen.

Artikel 3 Wijziging aan de apparatuur

De Uitvoerder zal, indien zij zulks noodzakelijk acht, overgaan tot het aanbrengen van technische wijzigingen aan de apparatuur, in nauw overleg met en in opdracht van de Opdrachtgever.

Artikel 4 Hulp bij uitvoering

De Opdrachtgever draagt zorg dat degenen die namens de Uitvoerder onderhouds- en/of herstelwerkzaamheden aan de Apparatuur uitvoeren, de Apparatuur in en buiten werking kunnen stellen, teneinde het noodzakelijke onderhoud, reparaties, eventuele modificaties en beproevingen te kunnen uitvoeren.

Artikel 5 Condities

De Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen, dat de wijze waarop de Apparatuur is toegepast en is geinstalleerd, blijft voldoen aan de terzake gegeven specificaties en voorwaarden.
De Opdrachtgever verplicht zich de Apparatuur bereikbaar te houden voor onderhoud als omschreven in hoofdstuk 2 punten 1 en 2 van deze Overeenkomst. Extra kosten t.g.v. het niet bereikbaar zijn van de Apparatuur vallen buiten de Overeenkomst en zullen separaat in rekening gebracht worden.
De Opdrachtgever verplicht zich om de gebruikers op de hoogte te stellen van het tijdstip van onderhoud, dat door de Uitvoerder is bepaald. Indien dit tijdstip niet gelegen komt, dient de Opdrachtgever dit tenminste drie werkdagen voor aanvang van de Werkzaamheden te melden en een nieuwe afspraak te maken op een door de Uitvoerder te kiezen datum. Indien de woning, het bedrijfspand of het terrein niet toegankelijk zijn, ondanks de gemaakte afspraak, worden voorrijkosten per geval in rekening gebracht.
De Opdrachtgever staat er jegens de Uitvoerder voor dat in gedurende de looptijd van het contract de werking van de Apparatuur niet wordt beinvloed door:
achterstallig onderhoud aan de opstallen;
gebreken in de opstallen;
beschadiging van de Apparatuur;
verandering in en aan de opstallen.
Alle kosten die voortvloeien uit gebreken en slijtage, die niet te wijten zijn aan het normale gebruik van de Apparatuur, zijn voor rekening van de Opdrachtgever en zullen separaat in rekening gebracht worden.

Artikel 6 Verplichtingen gebruiker

Indien de Opdrachtgever niet de gebruiker van de Apparatuur is, staat de Opdrachtgever er voor in dat de gebruiker de nodige medewerking verleent ter nakoming van de in artikelen 4 en 5 opgenomen verplichtingen.

Artikel 7 Bijkomende diensten

Werkzaamheden, welke het gevolg zijn van of veroorzaakt worden door het niet opvolgen van een advies van de Uitvoerder, onoordeelkundig gebruik, bedieningsfouten, zonder goedkeuring van de Uitvoerder aanbrengen van wijzigingen in de Apparatuur of daarop aansluiten van andere apparatuur, vermeende storingen, fouten in de spanningsvoorziening, brand, inductie, blikseminslag, statische elektriciteit, dan wel enige andere oorzaak waarop de Uitvoerder redelijkerwijs geen invloed heeft kunnen uitoefenen, zullen aan Opdrachtgever in rekening gebracht worden volgens de dan geldende tarieven.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

Uitvoerder is niet aansprakelijk voor enige schade die verband houdt met de uitvoering van de Overeenkomst of het gebruik of functioneren van de Apparatuur of een onderdeel daarvan, met uitzondering van schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van werknemers van de Uitvoerder of van personen die zij inschakelt bij de uitvoering van de Overeenkomst.
Voorzover in rechte enige aansprakelijkheid van de Uitvoerder wordt vastgesteld, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 50.000,00 per gebeurtenis, zijnde het bedrag waartoe de Uitvoerder zich in redelijkheid voor deze aansprakelijkheid heeft kunnen verzekeren.

Artikel 9 Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid, maken de op de Apparatuur toepasselijke verkoop- en leveringsvoorwaarden deel uit van de Overeenkomst.
Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, geldt het bepaalde in de Overeenkomst.
Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 10 Algemeen

Behoudens schriftelijke toestemming van de wederpartij zijn de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst niet overdraagbaar.
Bepalingen die afwijkingen van of aanvullingen op de Overeenkomst bevatten, zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.
Alle op grond van de Overeenkomst aan Opdrachtgever toekomende rechten vervallen indien door onbevoegde derden reparaties aan het Systeem zijn verricht dan wel afstellingen zijn gewijzigd.

Artikel 11 Toepasselijk recht; geschillen

De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst en daaruit voortvloeiende overeenkomsten, zullen worden beslecht door de burgelijke rechter.

Artikel 12 Betaling

Betaling zal plaatsvinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Facturering vindt plaats na uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 13 Beeindiging

Indien de Opdrachtgever of de installateur voorlopig dan wel definitief surséance van betaling verkrijgt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk staakt, crediteuren een buitenrechtelijk akkoord aanbiedt, of zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij (de) rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde overdraagt, en als gevolg daarvan betrokken partij niet langer in staat is aan haar verplichtingen op grond van deze overeenkomst te voldoen, heeft de wederpartij het recht zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, één en ander onverminderd al haar rechten waaronder met name het recht nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

Indien Opdrachtgever of de Uitvoerder gedurende een periode van tenminste dertig dagen, nadat hij door de wederpartij daartoe schriftelijk is gesommeerd, nalaat aan enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst te voldoen, heeft de wederpartij het recht zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de betreffende Overeenkomst op te schorten, dan wel de betreffende Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, één en ander onverminderd al haar overige rechten waaronder met name het recht nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

Door de Opdrachtgever kan ieder jaar, en wil minimaal één maand voor de aanvang van het nieuwe contractjaar, de Overeenkomst worden opgezegd, waarbij 50% van de cumulatieve vooruitbetaling conform hoofdstuk 2 wordt gerestitueerd, wanneer van vooruitbetaling sprake is. Van vooruitbetaling is sprake wanneer de factuur voor de onderhoudswerkzaamheden is voldaan.

Artikel 14 Kennisgevingen

Elke krachtens de Overeenkomst vereiste kennisgeving aan de wederpartij dient schriftelijk te geschieden en dient gezonden te worden aan het adres vermeld op de eerste bladzijde van de Overeenkomst , tenzij de wederpartij schriftelijk van een adreswijziging op de hoogte is gesteld. Kennisgevingen verstuurd per aangetekende brief zullen geacht worden ontvangen te zijn uiterlijk op de derde werkdag na datum van verzending.